Diariusz Chrapowickiego

Diariusz
Chrapowickiego

Poznaj życie codzienne, kulturę i mentalność polityka szlacheckiego z Litwy na tle najważniejszych wydarzeń w Rzeczypospolitej 2 poł. XVII wieku!

Diariusz
Chrapowickiego

Poznaj życie codzienne, kulturę i mentalność polityka szlacheckiego z Litwy na tle najważniejszych wydarzeń w Rzeczypospolitej 2 poł. XVII wieku!

Edycja diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1612-1685), cz. IV-VII

Celem projektu jest naukowe wydanie diariusza z lat 1673-1685, pozostającego dotąd w rękopisie.

Autor diariusza

Jan Antoni Chrapowicki herbu Gozdawa (1612-1685), wojewoda witebski (od 1669), podkomorzy smoleński (1659), chorąży smoleński (1650), pisarz ziemski smoleński (1649). Był obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Jako poseł i senator 32 razy reprezentował Litwę podczas obrad sejmu walnego. Od 1643-1654 zamieszkiwał Smoleńszczyznę, po 1654 uchodźca przebywający na Podlasiu i w powiecie grodzieńskim, po 1667 r. powrócił na Witebszczyznę.

Diariusz

To źródło unikatowe na tle staropolskiego pamiętnikarstwa. Jest to prywatny diariusz czynności, a więc tekstowy dokument osobisty. Autor prowadził swoje zapiski niemal codziennie przez 30 lat (od stycznia 1656 r. do listopada 1685 r.). Diariusz znakomicie obrazuje aktywność publiczną, styl życia, kulturę i mentalność, a także język przedstawicieli stanu szlacheckiego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XVII wieku.

Oryginalny diariusz

Kopie diariusza z XVIII w.

Zespół badawczy

Dr hab. Konrad Bobiatyński, prof. UW, kierownik projektu

Ur. w 1977 r. w Warszawie, dr hab. (2017), prof. UW (2023). Pracownik Zakładu Historii Nowożytnej na Wydziale Historii UW. Zainteresowania naukowe: historia Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVII w., staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w.; stosunki Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim XVI-XVII w. Stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Deutscher Akademischer Austausch Dienst; Uniwersytetów w Bielefeldzie, Berlinie i Wiedniu; członek redakcji “Rocznika Lituanistycznego” oraz “Przeglądu Historycznego” oraz Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Autor książek: Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655, Zabrze 2004; Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa, Warszawa 2008; Ад Смоленску да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй (1654-1655 гг.), wyd. 1: Mińsk 2008, wyd. 2: Wilno – Białystok 2011, wyd. 3: Smoleńsk 2014; W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674, Warszawa 2016; edycji źródłowych (razem z zespołem): Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646- 1655, cz. I: Diariusz kancelaryjny 1649-1653, cz. II: Listy, Warszawa 2019-2020 oraz ponad 80 artykułów naukowych.

Kontakt: k.bobiatynski@uw.edu.pl

Dr Anna Czarniecka

Ur. w 1971 r. w Warszawie, absolwentka historii (UW), doktor n. hum.(2007), stypendystka MEN, Fundacji Lanckorońskich, The Royal Collection Studies. Obecnie adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Historii UW. W latach 2012-2015 kierownik Ośrodka Badań Historycznych w Zamku Królewskim w Warszawie-Muzeum. Badaczka staropolskiej propagandy politycznej i autorka publikacji naukowych na temat propagandy werbalnej i wizualnej za rządów Jana III (m.in. “Nikt nie słucha mnie za życia.” Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą 1684-1696 (2009) oraz politycznej roli Marii Kazimiery (m.in. Królowa wdowa w polityce. Pozycja Marii Kazimiery po śmierci Jana III Sobieskiego w latach 1696-1697 (2017)). Redaktorka naukowa korespondencji Marii Kazimiery (Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie, t. 2: Listy do synów z lat 1697-1704 (2021), t. 3: Listy do królewicza Jakuba z lat 1699-1703 (w przygotowaniu).

Kontakt: a.czarniecka@uw.edu.pl

Dr Zbigniew Hundert

Ur. w 1986 r. w Warszawie, doktor n. hum. w zakresie historii (2014). Do 2018 r. adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Obecnie pracownik naukowy w Dziale Projektów Naukowych i Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum oraz adiunkt badawczy na Wydziale Historii UW. Autor dwóch monografii książkowych i ponad stu innych publikacji. Związany z warszawskim środowiskiem historyków epoki nowożytnej. Zajmuje się historią polityczną, wojskową oraz ekonomiczną Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem roli wojska w życiu publicznym, patronatem wojskowym i polityką kadrową, systemem finansowania wojska, skarbowością w Koronie oraz życiem sejmikowym i dziejami Mazowsza w dobie panowania Jana III.

Kontakt: z.hundert@uw.edu.pl

Dr Krzysztof Kossarzecki

Ur. w 1967 r. w Ostródzie. Absolwent ChAT w Warszawie (1996) oraz Instytutu Historycznego UW (1999), doktor n. hum. w zakresie historii (2007). Od 2006 adiunkt w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej oraz od 2022 adiunkt badawczy na Wydziale Historii UW. Swoje zainteresowania koncentruje wokół problematyki historii Wielkiego Księstwa Litewskiego II poł. XVII i pocz. XVIII w., funkcjonowania fortun magnackich Radziwiłłów i Sobieskich oraz losów polskich zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Wybrane publikacje: Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze 2005 (tłum j. białorus.: Mińsk 2011); (wraz z zespołem), Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655-1660, Warszawa 2015 (tłum. j. szwedzk.: Förödelse utfört av Svenskarna i Polen under Åren 1655-1660, Warszawa 2011). Edycje źródłowe: Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich, Warszawa 2012; (wraz z zespołem), Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655, cz. I: Diariusz kancelaryjny 1649- 1653, cz. II: Listy, Warszawa 2019-2020. Katalogi zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich: (wraz z zespołem), The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library, Warszawa 2013; (wraz z zespołem), Catalogue of Extant Manuscripts from the Former Załuski Library – the First Polish National Library, Warszawa 2019. Ponadto ok. 50 artykułów naukowych. 

Kontakt: k.kossarzecki@uw.edu.pl